Rettigheter etter amputasjon

Hvilke rettigheter har du som har amputert?

Amputasjon kan påvirke økonomien til både for deg som er amputert og for hele familien. Det er viktig å skaffe seg gode rådgivere og best mulig kunnskap.

Nyttige nettsteder

Helsenorge.no
https://helsenorge.no
Bytte fastlege. kjernejournal, pasientreiser, resepter, behandlingssteder, pasientreiser, frikort og egenandeler, europeisk trygdekort, vaksiner.

Norges Handikapforbund
http://www.nhf.no
Jobber for full likestilling i samfunnet for mennesker mennesker med funksjonsnedsetteler. Arbeider politisk for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser og har masse nyttig informasjon på sine nettsider.

Viktige lover

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Du har flere rettigheter og muligheter som det er viktig å ha kunnskap om. Hva du og dine nærmeste har behov for vil naturlig nok variere med hensyn til dine omstendigheter.

Det finnes ofte hjelp å få, men det er nyttig å være kjent med sine rettigheter både økonomiske og andre. En del utgifter dekkes av folketrygdens stønadsordninger (NAV) mens andre ytelser er behovsprøvde.

Rettighetslover

Noen av de viktigste lovene man er omfattet av som pasient og bruker er Pasient- og brukerrettighetsloven. Denne gir blant annet rett til:

Dersom du mener en av dine rettigheter er brutt, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i din helseregion hjelp og veiledning, eventuelt klage til de som har fattet vedtak og/eller fylkesmannen, jf. § 7-2. Dersom du ønsker å benytte retten til fritt behandlingsvalg, kan det ofte være fornuftig å ta direkte kontakt med institusjonen for videre veiledning og prosessen videre for behandling og opphold. Det kan også være nyttig og se andre relevante rettigheter beskrevet på HelseNorge.no.

Behandling og rehabilitering

Dersom du er usikker på hvor det er mulig å få behandling og rehabilitering, kan det være en god start og søke på HelseNorge sine hjemmesider (søk for eksempel «Rehabilitering: Amputasjoner overekstremiteter»). Et annet tips er å dele erfaringer med andre via vår Facebook-gruppe eller på et av våre arrangementer.

Grunnstønad

Du har rett til å få grunnstønad for å dekke ekstrakostnader til transport og klær.

Les mer om rett til grunnstønad på nav.no

Bil, bolig og annet

Du kan også søke om stønad til bil, tilrettelegging av bolig og mer.

Det er en forskjellige ordninger og forskjellige satser avhengig av behov. Stønader til bil og bolig er behovsprøvde ordninger.

Du kan søke om rehabiliteringsopphold, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til ulike hjelpemidler avhengig av hva du har behov for.

Det gjelder forskjellige satser og hvilken stønad du kan få og hvilken sats avhenger av dine behov og hvor godt begrunnet søknaden din er. Stønad til bil og bolig er behovsprøvde støtteordninger.

Dersom trenger økonomisk hjelp for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, kan du søke dette fra kommunen, jf. sosialtjenesteloven § 19. Dette gjelder for eksempel reiseutgifter for funksjonshemmede.

Ta kontakt med oss i Momentum om du trenger noen tips
Ring Momentum på tlf 40 00 43 60, send en e-post til info@momentum.nu.