Momentums bolagsordning

Antogs vid riksmöte 8. Maj 2021, i linje med krav från BufDir , reglerat i föreskrifter om bidrag till handikapporganisationer .

Kapitel 1: Namn, syfte, medlemskap och struktur

§ 1: Namn

Organisationen heter MOMENTUM – Föreningen för amputerade, dysmelister och ortosanvändare.

§ 2: Syfte

Momentum är en intresseförening för amputerade, dysmelister, ortosanvändare, deras anhöriga och andra intresserade.

Föreningen är rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden och oberoende i alla sina beslut.

Momentum syftar till att hjälpa amputerade, dysmelister, ortosanvändare och deras anhöriga att uppleva största möjliga livsglädje, aktivitet och egen mästerskap genom inspiration, information och motivation.

Momentum ska genom kamratarbete, socialpolitiskt arbete, utbildning, information, stöd till forskning söka förbättra de medicinska, sociala och ekonomiska förutsättningarna för amputerade, dysmelister, ortosanvändare, deras anhöriga och andra intresserade.

§ 3: Medlemskap

Majoriteten av organisationens medlemmar ska bestå av amputerade, dysmelister, ortosanvändare och deras anhöriga.

Barn under 15 år representeras av sina föräldrar.

Hushåll som består av en amputerad, dysmelist, ortosanvändare och/eller en eller flera hushållsmedlemmar kan registrera sig som familjemedlem. Organisationer och företag kan antas som företagsmedlemmar.

Andra intresserade kan upptas som personliga medlemmar.

En enig direktion kan till hedersledamot utse den som utfört Momentum särskilt stora tjänster. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§ 4: Kontingent

Medlemsavgiften fastställs av riksmötet på huvudstyrelsens förslag .

§ 5: Organisationens strukturform

Kapitel 2: Nationalförsamlingen

§ 6: Allmänt

Riksmötet är Momentums högsta myndighet.

Ordinarie riksmöte hålls vartannat år före årets utgång och direktionen meddelar regionlagen tid och plats inom två månader före riksmötet.

De regionala lagen väljer riksstämmans delegater och suppleanter på sina årsmöten. Ärenden som ska behandlas på riksmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före riksmötets datum.

Styrelsen ställer dagordning och handlingar som ska behandlas på riksmötet tillgängliga senast 4 veckor innan riksmötet hålls.

Den enskilde medlemmen får inte överlämna ärenden direkt till riksmötet.

§ 7: Komposition och ombud

Riksmötet består av valda ombud från regionlagen och ledamöter i huvudstyrelsen. Dessa har yttrande- och rösträtt. Andra medlemmar kan närvara som observatörer.

Representationen beräknas enligt följande:

Regionlagen utser två ombud pr. regionlag, som väljs vid regionlagens årsmöten. Majoriteten av delegaterna ska bestå av amputerade, dysmelister, ortosanvändare och/eller deras anhöriga.

Endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften kan vara ombud på riksmötet.

Regionlagen ska skicka en översikt över sina valda ombud och suppleanter till direktionen senast 8 veckor före riksmötet.

§ 8: Dagordning

På ordinarie riksmöten behandlas endast de ärenden som nämns i kallelsen.

Dagordningen för riksmötet har följande innehåll:

 • Öppning, inklusive godkännande av delegaternas fullmakter.
 • Konstitution, inklusive val av
  • En mötesordförande
  • Två mötessekreterare
  • Två röstberättigade ombud som ska underteckna protokollet tillsammans med mötesordförande och sekreterare
  • Räknar kår om tre medlemmar.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens årsredovisning.
 • Reviderade räkenskaper.
 • Behandling av bolagsordning.
 • Enskilda ärenden främjas av eller genom direktionen.
 • Program och handlingsplan.
 • Kontingent bestämning
 • Budget för kommande period
 • Val av
  • styrelseordförande
  • Vice ordförande
  • Styrelsemedlemmar
 • Valberedningen. Ledare väljs separat.
 • Revisor

§ 9: Röstning

Beslut i riksmötet fattas med enkel majoritet om inte annat beslutas.

Om ärendet inte får majoritet avgörs ärendet genom direktionens dubbelröst.

Vid fortsatt lika röstetal sker omval. Om ärendet inte får majoritet skickas ärendet till direktionen för behandling.

§ 10: Nominering

Regionlagen skickar förslag på kandidater till förtroendeuppdrag i huvudstyrelsen till valberedningen senast den första januari samma år som riksmötet.

Valberedningen nominerar de kandidater som valberedningen bedömer som bäst lämpade för styrelsen.

Valberedningens förslag ska skickas till direktionen senast 8 veckor före riksmötet.

Rekommendationen skickas till riksstämmans delegater tillsammans med kallelsen och ärendehandlingarna.

Riksförsamlingen kan genom bänkförslag föreslå andra kandidater än de nominerade.

Dessa måste godkännas av berörd regionlag innan kandidaten kan föreslås till riksmötet.

§ 11: Extra riksmöte

Extra riksmöte ska sammankallas med minst en månads varsel när majoriteten av direktionens ledamöter eller majoriteten av regionlagen ställer krav härom.

Vid ett extra riksmöte behandlas endast de ärenden som nämns i kallelsen.

Föreliggande förslag ska ingå i kallelsen eller i en handling som bifogas kallelsen.

Alla ledamöter har rätt att närvara, men endast ledamöter och ombud i direktionen har tale- och rösträtt.

Ombuden ska vara desamma som var delegater vid senaste ordinarie riksmötet.

§ 12: Protokoll

Protokollen från riksmötet görs tillgängliga för riksmötesdelegaterna och regionlagen senast 14 dagar efter riksmötets slut.

Kapitel 3: Direktionen och utskotten

§ 13: Sammansättning

Huvudstyrelsen ska bestå av styrelsens ordförande, vice ordförande, minst 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Vid val till direktion ska fördelning på geografi, kön och ålder om möjligt beaktas. Majoriteten av direktionen ska vara amputerade, dysmelister, ortosanvändare och/eller deras anhöriga.

Den som väljs in i styrelsen ska vara räknande ledamot och ha erlagt medlemsavgift.

Företagsmedlemmar är inte räknande medlemmar och kan inte väljas in i direktionen och har inte heller rösträtt.

Urval:

Ett utskott består av det antal ledamöter som krävs för respektive utskott, dock minst en ordförande och en utskottsledamot. Nämnden får själv utse ledamöter vid behov.

§ 14: Direktionens ansvar

Direktionen leder organisationen och är högsta myndighet mellan riksmötena. Direktionen är beslutför när minst 3 styrelseledamöter är närvarande.

15 §: Underskrift och fullmakter

I ekonomiska frågor har den ekonomiansvarige och styrelsens ordförande rätt att teckna gemensamt.

I alla andra fall styrelsens ordförande och styrelsen som bemyndigar teckningsrätten tillsammans.

Vid bankbetalningar ges förvaltningssekreteraren och en styrelseledamot registreringstillgång till nätbanken.

Ekonomichefen och styrelsens ordförande kan godkänna utbetalningar var för sig men har inte möjlighet att samtidigt registrera utbetalningar.

Kapitel 4: Regional lag

§ 16: Namn

Momentum ”region” – Föreningen för amputerade, dysmelister och ortosanvändare.

Ett regionlag kan bestå av en eller flera regioner, och kan ha flera lokala aktivitetsansvariga.

Medlemmar i organisationen har rätt att inrätta ett regionalt team om det godkänns av direktionen.

Medlemmar som ingår i ett befintligt regionlag kan inrätta ett nytt regionlag om ärendet behandlas på årsmötet eller extra årsmöte för berörda nuvarande regionlag och uppnår minst 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna, och det godkänns av direktionen.

§ 17: Arbetsområde

Regionlagens arbetsområden ska vid varje tidpunkt beskrivas i förbundets handlingsplan. Dessutom kan regionerna själva utarbeta ett arbetsprogram/handlingsplan som är anpassat efter förutsättningarna i den egna regionen.

§18: Regionlagets årsmöte

Regionlagets årsmöte

Det regionala årsmötet är regionlagets högsta myndighet.

Det regionala årsmötet hålls vartannat år, till nyår året före riksmötet.

Regionledaren/regionstyrelsen sammankallar medlemmarna senast åtta veckor före det regionala årsmötet.

Alla medlemmar som har fyllt 15 år har närvarorätt, yttrande- och förslagsrätt, rösträtt och rätt att bli ombud.

Kallelse med dagordning, bokslut, årsredovisning, valberedningens förslag och övriga handlingar som ska behandlas på det regionala årsmötet görs tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före det regionala årsmötet.

Ärenden som medlemmarna önskar behandlas på regionårsmötet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast sex veckor före regionårsmötet.

Om det regionala årsmötet i praktiken inte kan genomföras enligt bolagsordningen, får direktionen medge dispens för att genomföra det regionala årsmötet på ett praktiskt genomförbart sätt.

§ 19: Dagordning

Agenda för regionalt årsmöte:

 • öppnande, inklusive registrering av mötesdeltagare
 • författning, inklusive val av mötesordförande, mötessekreterare och två röstberättigade ledamöter, som undertecknar protokollet, en kår om två personer
 • godkännande av dagordningen
 • årsredovisning för regionledaren/regionstyrelsen
 • enskilda ärenden som främjas av medlemmar eller regionledaren/regionstyrelsen
 • handlingsplan
 • val av
  • chef
  • vice
  • styrelsemedlemmar
  • suppleanter
 • val av valberedning
 • Val av delegater med suppleanter till nationalförsamlingen

Händelse. Förslag på kandidater till direktionen

§ 20: Omröstningar

Beslut på regionårsmötet fattas med enkel majoritet om inte annat beslutas.

Vid lika röstetal förrättas omval.

Om ärendet inte får majoritet avgörs ärendet genom regionledarens dubbelröst.

Val ska vara skriftliga om en väljare så begär.

§ 21: Valberedningen

Valberedningen nominerar kandidater för val på det regionala årsmötet.

Valberedningens förslag skickas till regionlaget senast fyra veckor före det regionala årsmötet.

Regionårsmötet kan själv föreslå andra personer än de nominerade.

Om personen/personerna inte är närvarande ska skriftligt godkännande från personen/erna lämnas in.

I regionala lag där det inte finns någon aktiv valberedning och/eller aktivt medlemskap kan kandidater nomineras på initiativ av enskilda medlemmar i organisationen.

22 §: Regionstyrelsen och sammansättningen

Regionstyrelsen består av minst en regionledare.

Om möjligt är det önskvärt med en vice ordförande, en till tre styrelseledamöter och/eller en suppleant.

Styrelseledamöter väljs för 2 år i taget.

Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara amputerade, dysmelister, ortosanvändare och/eller deras anhöriga, vara räknande och ha betalat medlemsavgift.

§ 23: Underskrift och fullmakter

I ekonomiska frågor har ekonomichefen och regionchefen rätt att teckna tillsammans.

I alla andra fall bemyndigar regionchefen och regionchefen teckningsrätten tillsammans.

Regionstyrelsen kan ge fullmakter.

§ 24 Extra regionalt årsmöte.

Ett extra regionalt årsmöte ska sammankallas med minst en månads varsel när majoriteten av regionstyrelsens ledamöter eller minst en tredjedel av regionlagsmedlemmarna gör framställning härom.

Vid ett extra regionalt årsmöte får endast de ärenden som nämns i kallelsen behandlas.

Föreliggande förslag skall ingå i kungörelsen.

Kapitel 5: Övriga bestämmelser

25 §: Arv, stiftelser och gåvor

Arv, stiftelser, legat och fonder som inte beslutas av givaren till ett regionlag förvaltas av direktionen.

Vid inrättande av medel i regionala lag ska direktionen höras för upprättande av stadgar enligt offentliga föreskrifter.

Bidrag, bidrag och gåvor där givaren inte själv har bestämt fördelningen fördelas i enlighet med direktionens beslut.

§ 26: Nedläggning av regionlag

Ett regionlag kan avvecklas om det antas på årsmötet med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade.

Om nedläggning beslutas kommer ett extra regionalt årsmöte att sammankallas med nedläggning som enda fråga. Det måste finnas 2/3 majoritet.

Om nedläggningen godkänns kommer regionlagets medel och tillgångar att förvaltas av direktionen tills ett nytt regionlag bildats.

Kapitel 6: Uteslutning

27 §: Regional lag

Om ett regionlag agerar i strid med bolagsordningen, arbetsordningen eller riksmötets eller huvudstyrelsens beslut får huvudstyrelsen besluta att utesluta regionstyrelsen.

Direktionen ska i så fall kalla till ett extra regionalt årsmöte i regionlaget inom tre månader från beslutet om uteslutning.

Regionårsmötet väljer ny styrelse. Tills ny styrelse väljs fungerar huvudstyrelsen som regionstyrelse.

Om den nya styrelsen för regionlaget inte följer de överordnade organens anvisningar kan riksstämman besluta att lägga ner regionlaget.

§ 28: Medlemmar

Medlemmar som medvetet motsätter sig Momentums intressen, program eller handlingsplan kan uteslutas från organisationen av direktionen.

Sådana ärenden kan tas upp av regionstyrelserna och/eller huvudstyrelsen.

Ledamoten kan kräva att beslutet i sådana ärenden prövas av riksmötet.

 

Kapitel 7: Tolkning och ändring av bolagsordningen

§ 29: Tolkning av bolagsordningen

Frågor från medlemmar och regionlag angående tolkning av bolagsordningen kan ställas till direktionen.

Direktionens beslut i sådana ärenden är slutgiltigt till dess att tvisten avgjorts på riksmötet.

§ 30: Ändring av bolagsordningen

Ändringar i bolagsordningen kan endast antas på riksmötet med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade.

Kapitel 8: Upplösning

§ 31: Upplösning

Momentum kan endast upplösas om det beslutas på riksmöte med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade.

Om nedläggning beslutas kommer ett extra riksmöte att sammankallas med nedläggning som enda ärende. Det måste finnas 2/3 majoritet.

Om ett beslut fattas, väljer riksmötet en resolutionsnämnd med tre ledamöter och två suppleanter.

Revisorn godkänner likvidationsstyrelsens reviderade räkenskaper med slutlig verkan.

De medel som blir över efter Momentums åtaganden överförs till Prinsessan Märtha Louises fond.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu