Fylkesårsmøte i Momentum Sør-Øst 14. november

Sted: Furulund kro, Stokke Ravei 158, 3160 STOKKE

Tid: lørdag 14.11, kl 13.00

Momentum Sør Øst årsmelding 2019

Momentum sør Øst Resultatrapport – (2019)

201023 Sak for Fylkesårsmøte 2020

Dagsorden for fylkesårsmøte er:
1) åpning, herunder registrering av møtedeltagere
2) konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede
medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer
3) godkjenning av dagsorden
4) styrets årsberetning
5) regnskap (de som har eget regnskap)
6) enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret
7) handlingsplan
8) budsjett
9) valg av
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlemmer
10) Event. valg av valgkomite
11) Valg av delegater med vara til Landsmøtet
12) Event. forslag av kandidater til hovedstyret

Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.

Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet (kommer senest 24. oktober).

Ønsker du å fremme saker, må dette være fylkesårsmøtet i hende senest 6 uker før (3. oktober).