Rätt till rehabilitering

Rehabilitering

Du kan ansöka om rehabiliteringsvistelse direkt från sjukhuset eller via kommunsjukvården. Som amputerad hänvisas du normalt till specialiserad rehabilitering med 24-timmarsvistelse.

Använd din tid på sjukhuset och rehabiliteringscentret väl för att lära dig så mycket som möjligt.

Under rehabiliteringsvistelser rekommenderar vi att du diskuterar med en arbetsterapeut och/eller socialsekreterare om vad du behöver och kan få täckning och få hjälp att söka.

Är du hemma, rådgör med kommunens arbetsterapeut, socialsekreterare, din husläkare eller NAV. Du kan också kontakta Momentum för rådgivning. Du har även rätt till information från hälso- och sjukvården, jfr patient- och brukarrättslagen (pbrl) 3-2 § . Informationen ska vara tillräcklig för att du ska kunna utnyttja din rätt att delta i din behandling, jfr. pbrl. 3-1 §. Nav har även en uppgiftsskyldighet enligt förvaltningslagens 11 § .

Tjänster inom habilitering och rehabilitering ska bidra till att patient och brukare kan träna och upprätthålla färdigheter och förmåga att orka. Målet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

Från helsenorge.no om rehabilitering och habilitering.

Rehabilitering är i grunden kommunens ansvar

Både kommunerna och specialisthälsan erbjuder rehabilitering. Det är kommunerna som har huvudansvaret för uppföljningen och som normalt hänvisar till specialisthälsovården. Du kan fritt välja behandlingsort inom specialisthälsovården, jfr patient- och brukarrättslagen (pbrl) 2-4 § .

Rätt till individuell plan och samordnare

Behöver du långsiktiga och samordnade tjänster har du rätt till, och ska erbjudas, en individuell plan och samordnare, jfr. pbrl. 2-5 §, vård- och omsorgslagen § 7-1 och specialisthälsovårdslagen 2-5 § . Den individuella planen ska utgå från dina behov och önskemål och utarbetas i samarbete med dig. Det är upp till dig om du vill ha en sådan individuell plan och du kanske måste be om det. Dina anhörigas önskemål och behov kan också påverka innehållet i planen om du själv vill ha de anhörigas medverkan.

En samordnare kommer att ansvara för att säkerställa nödvändig uppföljning av dig som patient och kommer att säkerställa samordning av serviceutbudet och följa upp den individuella planen i samarbete med dig.