Ortopediske verksteder og klinikker

Ortopediteknisk

Det er essensielt for protesbrukere å ha gode ortopediingeniører og ortopediteknikere å samarbeide med. Tilpasning av proteser kan være tidkrevende og er av stor viktighet for alle protesebrukere. Det kommer stadig ny og forbedret teknologi og bedre løsninger på markedet. Momentum har god oversikt hva som rører seg på den ortopeditekniske fronten og over ortopediske verksteder og klinkikker både i Norge og i andre land.

På våre nettsider finner du mye nyttig informasjon om proteser og spesialutstyr. Du må også gjerne ta kontakt med oss for å få individuelle tips og råd.

I utgangspunktet er det ortopedisk verksted innenfor helseregionen man tilhører som man får dekket reiseutgiftene til (se mer på nav sine hjemmesider)

I Rundskriv om refusjon av reiseutgifter ved brukers reise i henhold til folketrygdloven kapittel 10 kommer det frem under «Nærmeste sted» at «Brukeren har rett til dekning av utgifter ved reise til det nærmeste stedet for reiseformålet, eller dit NAV godkjenner».

Nav har mulighet til å godkjenne reiser også til andre ortopediske verksteder. Dette kan gjerne være aktuelt i tilfeller hvor det ortopediske verkstedet har et samarbeid om protesetilpasning ved sykehuset du har blitt behandlet, eller hvor du har fått behandling under bruk av «fritt sykehusvalg».

Ta kontakt med det aktuelle verkstedet, nav kontoret, sykehus eller rehabiliteringssenteret for mer informasjon. rett til informasjon fra helsetjenesten, jf. pasient- og brukerretighetsloven (pbrl) § 3-2.  Informasjonen skal være tilstrekkelig til at du kan benytte din rett til å medvirke i din behandling, jf. pbrl. § 3-1. Nav har også en plikt til å gi deg informasjon etter forvaltningsloven § 11.

På denne siden har vi laget en oversikt over ortopeditekniske ressurser i Norge.

Nedenfor finner du en oversikt over ortopediske verksteder og klinkker i Norge.