Velkommen til internsidene for tillitsvalgte og likepersoner

Denne siden inneholder relevant informasjon for at du som tillitsvalgt og/eller likeperson skal kunne gjøre deg kjent med, og holde deg oppdatert med arbeid i organisasjonen.

Lenger nede på siden har du en meny med oversikt over enkelte kategorier av informasjon om verktøy vi bruker i organisasjonsarbeid i Momentum.

Under «Dokumenter og maler» finner dere ulike maler og styringsdokumenter i Momentum. Det forventes at tillitsvalgte har lest «veiledningshåndboka» og er inneforstått med hvordan vi arbeider på mange områder. Organisasjonsarbeid for øvrig ligger det mer informasjon om på samme side. Dersom det er noe du lurer på, ta først en titt i «veiledningshåndboka» og se om du finner svaret der. Vi tar også gjerne imot tips om hvordan denne kan videreutvikles. Du bør i tillegg gjøre deg kjent med de kravene som stilles til funksjonshemmedes organisasjoner fra BufDir.

Under «Kurs – Video» har vi samlet ulike videoer fra Knowledgegroup og Microsoft Office innen flere av Microsoft Office sine programmer, slik som Word, Office 365, Teams, Excell mv.

Under «Tips om tilskudd» har vi lagt noe informasjon om hvor og hvordan man kan søke midler til ulike arrangementer, prosjekter eller materialer.

Under «Lover og regler» har vi vist til enkelte lover som kan være relevante og nyttige å kjenne til i arbeidet vårt opp mot ulike institusjoner mv. Her kommer det gjerne frem enkelte av våre rettigheter og muligheter, samt institusjonenes plikter mv. Dette kan være greit å ha sett over slik at vi kjenner til hvilke muligheter vi har innenfor vårt arbeid med å hjelpe andre.

Gi gjerne tilbakemelding dersom det er noe du savner, eller om du har tips til nyttige ting vi kan legge ut.

Før man planlegger arrangement er det flere elementer en må ta hensyn til. Det aller viktigste er naturligvis medlemmenes interesser og ønsker. Det er medlemmene Momentum er til for, og det er derfor disses interesser og ønsker som naturligvis kommer i første rekke. Samtidig bør aktiviteter, så fremt det er mulig, avtales og planlegges på slutten av foregående år, eller på starten av det nye året slik at dette kan komme med i fylkeslagets årshjul. For registrering bør følgende skjemaer fylles ut og sendes til hovedstyret:

Utenom dette er det flere eksempler på ulike hensyn man må ta:
– Tilgjengelighet
– Målgruppe
– Aktivitetsnivå
– Tiltenkt kostnad/pris og eventuell egenandel
– Arbeidsmengde for gjennomføring av arrangementet
– Sted
– Muligheter i nærområdet
– Alternative transportknutepunkter
– Mat/Drikketilbud
– Bekledning
– Muligheter for økonomisk støtte lokalt og gjennom Funkis
– Mulighet for samarbeid med andre aktører
– Mulighet for bistand av profesjonelle (trenere, veiledere mm)

Det er derfor viktig at initiativtaker går dypt i tenkeboksen før man fremmer forslag og/eller begynner planlegging og gjennomføring av et eventuelt arrangement. Det vil for eksempel være lite hensiktsmessig å forsøke å gjennomføre et arrangement med for få interesserte, om reiseavstanden er for stor og muligheten for transport er svært begrenset. Samtidig må en også ha det økonomiske aspektet med seg her.

Forslag til ulike aktiviteter og arrangementer

Variasjonen av de ulike arrangementene en kan gjennomføre har i utgangspunktet ingen grenser, kun i fantasien! Likevel kan en tenke over følgende forslag som kan være aktuelle, enten for seg selv eller i forbindelse med styremøte eller årsmøte i fylkeslaget:
– Foredrag
– Sosial samling
– Tur til et badeanlegg eller Spa
– Guidet tur til en turistattraksjon, museum mm
– Kajakk eller kanopadling
– Langrenn (med piggekjelke eller andre hjelpemidler)
– Villmarkstur (kanskje med sekk, telting, grilling, førstehjelpskurs, fisking, ridetur o.l.?)
– Alpint/Snowboard (med sitski eller andre hjelpemidler)
– Skøyter (med kjelke, rolig klassisk eller for eksempel hockey)
– Båttur (for eksempel med fisking, RHIB, ei eldre skute eller lignende)
– Bowling, Airhockey, Biljardkveld, Shuffleboard eller lignende
– Golf

De ulike arrangementene kan selvfølgelig også kombineres, eksempelvis med aktivitet på dagtid og foredrag på kvelden. Igjen er det viktig å tenke på medlemmene. Noe av det viktigste mange kanskje får ut av organisasjonen er
erfaringsutveksling og sosiale sammenkomster. Videre bør man, så langt det er mulig, forsøke å gi et bredt tilbud med flere alternativ for ulike medlemmer.

Grunnarbeid og planlegging

Etter å ha vurdert ulike alternativer for aktivitet, vil det i flere tilfeller være aktuelt å planlegge og/eller å tilrettelegge ytterligere for aktiviteten. En bør da etterstrebe og utarbeide en ønsket tidsplan og oversikt for aktiviteten samt mulighetene en har her (dette kan være tilgang på å kjøpe mat/drikke, tilgang til å leie/låne utstyr mm). Følgende punkter bør en se til å få klarhet i:
– Plan for arrangementet
– Forslag til budsjett
– Avklaring av aktuelle avtaler (hotellbestilling, foredragsholder o.l.)
– Utarbeidelse av aktuell invitasjon (NB! Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer)
– Utsendelse av informasjon
– Utarbeidelse av en spørreundersøkelse for arrangementet

Et budsjett bør og må ofte utarbeides i forkant.

Videre bør en lage et utkast til invitasjon til arrangementet. Utkastet bør inneholde følgende momenter:
– Type arrangement
– Sted og dato
– Utfyllende generell og detaljert informasjon om arrangementet
– Informasjon om påmelding (krav om egenandel o.l.)
– Kontaktinformasjon

Informasjonen man trenger ved (bindende!) påmelding vil være:
– Arrangementet man melder seg på
– Tid for ankomst
– Navn
– Adresse, postnummer og sted
– Telefon og mail
– Behov for ledsager
– Ønske om enkeltrom
– Ønske om handikap rom
– Bruk av rullestol
– Ønske om røykfritt rom
– Ønske om allergirom/ info om allergier
– Behov for teleslynge
– Andre ønsker om tilrettelegging
For informasjon vedr. egenandel, se punkt 7.5.7. i veiledningshåndboken.

NB! Husk alltid å forholde deg til vår profilhåndbok ved utarbeidelse av invitasjon mv. Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer.

Søknadsprosess for midler til arrangement

I mange tilfeller kan det være aktuelt med støtte for aktiviteten. Fylkeslaget kan da benytte egne midler fylkeslaget har fått tildelt gjennom eksempelvis arv, gaver eller grasrotandelen. Alternativt bør en i ulike tilfeller vurdere støtte fra Funkis, lokale banker, forsikringsselskaper, fylkeskommunen og andre aktuelle aktører.
De fleste krever i slike tilfeller både et budsjett samt en del informasjon
vedrørende aktuelt arrangement.

I søknadsprosessen bes det ofte om ulike grunner til hvorfor man ønsker å søke midler. De mest relevante elementene en da gjerne begrunner det med kan være:
– Arrangementet er fysisk helsefrembringende
– Psykososialt helsefrembringende (ved sosiale arrangementer, erfaringsutveksling o.l.)
– Teknisk informativt (presentasjon fra leverandører, foredrag o.l.)

Se for øvrig siden om tips om tilskudd.

Dersom du har et arrangement du ønsker å registrere, eller en sak du ønsker at vi dekker og publiserer på nett, vennligst registrer det i kontaktskjemaet under.

Organisasjonsarbeid

I Momentum er det viktig at arbeidet vi gjør gjenspeiler en helhetlig struktur i organisasjonen. I den forbindelse er det ønskelig at man benytter maler, fonter og i størst mulig grad like formater på de produktene vi fremstiller, fra møteinnkallinger, budsjett og protokoller, til invitasjoner og rapporter. En veiledningshåndbok for tillitsvalgte i Momentum er derfor laget. Det anbefales derfor at tillitsvalgte laster den ned som PDF i punktet under og leser denne:

For ytterligere faglig påfyll i organisasjonsvirksomhet kan det også være nyttig å se litt på kurshåndbøkene Funkis har laget:

Andre kurs:

For mer informasjon om styrearbeid og organisasjon, kan du lese mer her.

 

Her finner dere en del nyttige maler dere kan laste ned:

Disse malene er utdaterte!

Kontakt Liv Karin for å få korrekt mal!

Det vil bli lagt ut oppdaterte maler, men er ikke helt klar enda.

Eksempler hvor malene er blitt brukt:

Innkalling Landsmøte, ledersamling og styrekurs 2017

Landsmøtedokumenter:

Årsmeldinger fylkeslag

Landsmøteprotokoller:

Styremøteprotokoller:

Vedtekter Momentum:

Årshjul:

Her finner du nyttige videoer og forklaringer til hvordan vi bruker mange av verktøyene i dokumentbehandling mv.

Microsoft Office 365

For å gå gjennom grunnleggende innføring i innlogging og bruk av Microsoft Office 365, klikk her, hvor du kan se trinn-for-trinn opplæringsvideoer om bruk av Office 365. Du kan også få norsk tekst ved å velge «teksting for hørselshemmede» og velge «Norsk (bokmål)».

 

Microsoft Office Groups, Planner og Teams (Teams er fra 23. minutter ut i videoen)

Microsoft Word

https://youtu.be/cIMVkPcDT6Y

Microsoft Excel

https://youtu.be/Mdqh7tgT4yY

Microsoft Outlook

https://youtu.be/B9GyxUlwCX4

 Microsoft PowerPoint

 https://youtu.be/0C4O9MjLEGI

I tråd med rullerende handlingsplan vedtatt på Landsmøte 2017, 2015 og tidligere har Momentum som mål å nå ut til flere amputerte, protesebrukere, pårørende og øvrige potensielle medlemmer gjennom å inngå avtale med ulike institusjoner om likepersonbesøk.

Etter krav fra BufDir må likepersonene være kurset og sertifisert av organisasjonen som benytter likepersoner. Dette for å kvalitetssikre tjenesten og tilbudet dette gir til de enkelte.

Som en del av arbeidet kan du benytte vår presentasjon som du kan laste ned her (kommer). NB! Denne skal IKKE redigeres eller spres ut til andre! Dersom du ønsker å endre presentasjonen, ta kontakt med it/web utvalget og leder av likeperson- og pårørendeutvalget.

Rutinene for arbeidet er beskrevet i  Veiledningshåndboken punkt 6. Arbeidet skal fungere som et verktøy for å flytte fokus fra sorg og tap over på fremtid og muligheter. Derfor besøker vi planlagte amputerte, nyamputerte, etablerte protesebrukere og pårørende for å inspirere og å dele av egen erfaring. Tanken bak er at like hjelper like – hjelp til selvhjelp – inspirere og dele! Mennesker med lignende funksjonshemming hjelper hverandre. Ikke som fagperson eller fungerende rådgiver innenfor ortopedi, medisin, arbeidsveiledning eller juss, men som et medmenneske.

Ved å utveksle erfaringer flytter vi grenser Det er stor inspirasjon i og møte en annen i samme situasjon som har overvunnet vanskeligheter, Som likeperson skal vi derfor besøke protesebrukere på sykehus, rehabilitering eller hjemme. Alle som er med i Likepersonarbeid har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæring! En likeperson skal først og fremst anbefales av det lokale fylkeslagets styreleder og dennes likepersonsansvarlig. Vedkommende må deretter gjennomføre et likepersonkurs før han/hun kan sertifiseres som likeperson og delta i arbeidet som en likeperson.

Det er fire typer samtaler:
En-til-en samtale: Foregår i eget rom
• Samtalepartner kan ha med seg pårørende og likepersoner bør opplyse om denne muligheten
• Samtalepartneren bestemmer dette selv. Flere likepersoner har positive erfaringer med å ha med pårørende i samtalene.

Gruppesamtale
• Dette er en populær samtaleform
• Man samles i passende omgivelser, alt fra to og helt opp til 10-12 personer som er på institusjonsopphold.
• Gruppesamtalene avtales med institusjonen og kan enten være faste besøk, eller at det avtales separat,
• Gruppesamtaler er en populær samtaleform hvor deltakerne inspirerer og oppmuntrer hverandre.

Telefonsamtale
• Et godt alternativ når avstander og bevegelighet setter begrensninger.
• Det er viktig å være helt sikker på hvem man snakker med.

Pårørendesamtale
• Her møtes pårørende til en åpen og fortrolig samtale

Fremgangsmåte:
Gjennomføringen av en likepersonsamtale og avtaler med institusjon/avdeling
1. Likeperson identifiserer riktig avdeling/kontaktperson på sykehus/rehabiliteringssenter.
2. Likepersonpersonkontakt og/eller fylkesleder kontakter avdeling/kontaktperson for å informere om likepersontjenesten og om Infokonvolutten. Bli enig med institusjonen om hvordan helsepersonell bør informere amputerte/pårørende om likepersontjenesten.
3. Helsepersonell leverer ut Infokonvolutt og tilbyr besøk av likeperson fra Momentum.
4. Helsepersonell eller pasient/pårørende kontakter Momentum og innkaller til likepersonsamtale.
5. Likeperson som mottar henvendelsen koordinerer hvem som skal besøke pasienten. Bør treffe en med noenlunde samme funksjonshemming. Om mulig tar man hensyn kjønn, amputasjonsgrad, alder.
6. Likeperson som skal utføre likepersonsamtale, ringer for å avtale tid med den som har rekvirert samtalen. Vær oppmerksom på at sykehuset har besøkstider, og ta hensyn til det. Husk å spørre om det er ønskelig at pårørende er til stede under samtalen. Momentum har fått gode tilbakemeldinger der pårørende har vært til stede.
7. Kom til avtalt tid
8. Meld deg som likeperson på vaktrommet på angjeldende avdeling, si navnet ditt og forklar du er likeperson fra Momentum og gi fra deg ditt Momentum visittkort og vis eventuelt ditt ID-kort. Fortell hvem du har blitt innkalt av, hvem du er bedt om å besøke og be om å bli geleidet og introdusert av helsepersonell til den du skal besøke (det virker betryggende). Be om å få samtale i et rom hvor du og NN kan snakke fortrolig og uforstyrret (hvor det ikke er andre tilstede)
9. Hils på NN, gi ditt Momentum visittkort til NN og fortell hvem du er og hvorfor du har kommet på besøk. Gjennomfør samtalen hvor din hovedoppgave er å lytte og fange opp signaler. Spør om NN har mottatt Informasjonskonvolutt og om det er ønskelig med mer informasjonsmateriell. Ettersend om nødvendig.
10. Takk for samtalen og minn NN om at han/hun gjerne må ringe for å få svar på spørsmål som kan dukke opp etter samtalen. Spør om det er ok at du tar kontakt i løpet av 14 dager for å høre hvordan det går.
11. Gå innom vaktrommet og fortell at samtalen er gjennomført og avgi en kort stemningsrapport (”NN satt veldig pris på at jeg kom eller liknende”). Husk taushetsplikten. Gi ditt visittkort og minn om at Momentum har mange likepersoner og at vi gjerne stiller opp og kommer på besøk igjen. Spør om de ønsker tilsendt en liste
over likepersoner. Spør samtidig om de ønsker mer informasjonsmateriell (blader, brosjyrer osv) og om du kan få lov til å sjekke om de har brosjyrer og blad og plakater på felles oppholdsrom og andre aktuelle steder og om de er oppdatert eller gamle. Og be om lov til å erstatte gamle og utdaterte brosjyrer, blader og plakater med nye og oppdaterte. Du må ikke gjøre dette eller sette opp plakater uten tillatelse.
12. Dersom du skal registrere likepersonbesøk, trykker du her. Alternativt kan du gå inn på www.momentum.nu og logg inn på internsidene for å registrere likepersonsamtalen. Du finner skjema på internsidene, oppe til høyre på www.momentum.nu (under «logg inn». Passordet er Livsglede2018). Får du det ikke til kontakt fylkesleder, likepersonkontakt eller adm.sekretær som gjerne hjelper deg.
13. Husk som avtalt, å ringe innen 14 dager for å høre hvordan det går. Tilby deg å komme igjen.

Husk at ditt besøk kan bli vendepunktet!

 

For å registrere likepersons besøk går du inn på denne linken:

Registrere likepersonsbesøk

 

Nyttige lover og regler

I arbeidet kan det være nyttig å kjenne til enkelte bestemmelser som kommunene, sykehusene og andre institusjoner er omfattet av. Denne fremstillingen er ikke ment å være en komplett fremstilling av de aktuelle helselovene, men gi et innblikk i hvilke bestemmelser som kan være relevante, hvorfor de er det, og hvordan de kan være relevante.

For det første vil det være relevant å kjenne til rettighetene man har som pasient- og bruker. Disse rettighetene er nærmere utredet her. Rettighetene man har som pasient- og bruker er gjenspeilet i tilhørende plikter for helsepersonell, institusjonene og helsemyndighetene. Helsemyndighetene skal legge til rette for brukermedvirkning for å ivareta pasient og brukeres interesser. Brudd på bestemmelsene, kan føre til ulike reaksjoner overfor den enkelte helseinstitusjon og/eller helsepersonell.

Formålene med lovene angir hva lovgiver har håpet på å oppnå med lovene.

Formålet med spesialisthelsetjenesteloven (sphl.) er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning, bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet, bidra til et likeverdig tjenestetilbud, bidra til at ressursene utnyttes best mulig, bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene, jf. § 1-1.

Helsepersonelloven (hpl.) har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, og gjelder for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket, jf. § 1 og § 2.

Helsepersonell er personell med autorisasjon etter lovens § 48 a eller lisens etter § 49. Dette gjelder blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ortopediingeniører, jf. § 48. Også elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål er omfattet av loven.

Formålet med helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig, jf. § 1-1.

Det er slik at «[h]else- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten», jf. hol § 3-10. Dette gir dermed frivillige organisasjoner og deres medlemmer og tillitsvalgte en unik mulighet til å påvirke behandlingstilbudet som gis.

I tillegg skal pasient- og brukerorganisasjoner medvirke i forbindelse med utarbeidelse av kommunestyrets samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer, jf. hol. § 6-1.

Pasient- og brukers rett til informasjon er gjenspeilet i helsepersonells plikt til å gi informasjon etter helsepersonelloven § 10, og kommunens plikt til å sørge for at dette blir gitt, jf. hol § 4-2 a, hpl § 16 og sphl § 3-11. Helsepersonellet skal bli satt i stand til å følge opp sine plikter av sin virksomhet, jf. hpl § 16.

En viktig del av tjenesten er kravet om forsvarlig behandling. hol. § 4-1 redegjør for kravet til forsvarlig behandling, hvilket helsepersonell plikter å gi etter hpl § 4. Hva som er å anse som forsvarlig behandling, må vurderes konkret i den enkelte situasjon. Men forsvarlighetskravet gjelder fra pasienten henvender seg, gjennom diagnostisering, behandling og under videre oppfølging.

Etter hol § 4-2 er det et krav om å sørge for kvalitetsforbedringer i pasient- og brukersikkerhet. Dette er for å opprette og vedlikeholde vern mot unødig skade innen den tjenesten som tilbys.

Det er Helsedirektoratet som skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten, jf. hol. § 12-5 og sphl. § 7-3. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester.

De skal i tillegg utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten, og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter. Kvalitetsindikatorene skal gjøres offentlig tilgjengelige.

Slike retningslinjer kan man finnes på direktoratets egen hjemmeside. Disse sendes på høring hvor relevante aktører blir bedt om innspill. Momentum kan i den forbindelse bidra til konkrete forslag til slike veiledere, og påvirke retningslinjene for det behandlingstilbudet vår målgruppe skal få. En slik veileder er laget for amputasjon overekstremitet (mer om dette her), men ikke amputasjon underekstremitet.

Tips om tilskudd

Trenger du og ditt fylkeslag midler for å få i gang et arrangement? Eller hva med et prosjekt? Eller trenger dere kanskje midler og tilskudd for å drive foreningen på daglig basis? Isåfall kan du søke flere steder etter midler og tilskudd til forskjellige aktiviteter og eventuelt drift av fylkeslaget ditt.

Hos eksempelvis Funkis vil man kunne søke om midler ved å registrere møtevirksomhet og alt man gjør innenfor arbeid i Momentum som et kurs. Dette kan være gunstig for flere av fylkeslagene som kanskje trenger litt mer økonomisk bistand og dermed vil kunne operere mer uavhengig. Det som kreves for å godkjennes som kurs, er kompetanseoverføring fra et ledd til et annet. Et eksempel på dette kan simpelthen være opplæring av nye styremedlemmer gjennom møtevirksomheten man foretar i organisasjonen. Eller at man deltar på en aktivitet hvor dette kan foregå. For kreative forslag kan man gjerne se på Funkis` egne hjemmeside her.

Om du trenger hjelp til dette, eller simpelthen trenger noe mer informasjon, kan du finne mer informasjon og veiledning hos Funkis’ egne hjemmesider her, alternativt kan du kontakte sekretær i Momentum Liv Karin Søstuen på mail: info@momentum.nu eller på telefon 40 00 43 60.

Om du ønsker å søke midler andre steder kan du gjerne se over en midlertidig liste vi i studiegruppa hos Momentum har laget. Vi tar gjerne imot tips for å supplere listen fra alle fylkeslag!

 Tips om hvor du kan søke om midler og tilskudd fra studiegruppa hos Momentum

Veiledning for søknader til ulike arrangementer

Under kan du se eksempler på søknader vi Momentum har sendt inn for å få tilskudd til ulike arrangementer. Søknadene er forskjellige, men inneholder ofte mange likhetstrekk som dere gjerne kan ta med dere i deres egen søknad. Se gjerne gjennom og bruk dette til inspirasjon for et nytt arrangement!

Last ned:
Mal for brevark
Eksempel på budsjett: Skicamp for amputerte
Eksempel på søknad: Skicamp for amputerte
Eksempel på budsjett: Med protese på tur
Eksempel på søknad: Med protese på tur

Trenger du veiledning og bistand til dette kan du gjerne kontakte vår adminstrerende sekretær Liv Karin Søstuen på mail: info@momentum.nu eller telefon: 40 00 43 60.