Rättigheter

Rättigheter

Amputation kan påverka både den amputerades och hela familjens ekonomi. Det är viktigt att få bra rådgivare och bästa möjliga kunskap.

Vilka rättigheter har du som amputerad?

Du har flera rättigheter och möjligheter som det är viktigt att du känner till. Vad du och dina nära och kära behöver kommer naturligtvis att variera med hänsyn till dina förutsättningar. Vissa utgifter täcks av den norska folkförsäkringens förmånssystem (NAV), medan andra förmåner är behovsprövade.

Rättighetslagar

Några av de viktigaste lagarna som du omfattas av som patient och användare är patient- och användarrättslagen. Detta ger bland annat rätt till:

Om du anser att någon av dina rättigheter har kränkts kan du vända dig till patient- och brukarombudsmannen i din hälsoregion för hjälp och vägledning och eventuellt klaga hos dem som har fattat beslutet och/eller Statsförvaltaren, jfr 7 § . -2 . På Statsforvalterens hemsida har de även publicerat bra information om hur man går till väga för att göra en anmälan.

Om du vill utnyttja din rätt till fritt behandlingsval kan det ofta vara vettigt att kontakta institutionen direkt för vidare vägledning och den fortsatta processen för behandling och vistelse. Det kan också vara användbart att se andra relevanta rättigheter som beskrivs på HelseNorge.no .

Användbara webbplatser

Helsenorge.no
https://helsenorge.no
Byt husläkare. grundjournal, patientresor, recept, behandlingscentraler, patientresor, frikort och självrisker, europeiskt socialförsäkringskort, vacciner.

Den gemensamma handikapporganisationen (FFO)
http://ffo.no/
FFO:s övergripande mål är samhällelig jämlikhet och delaktighet för funktionshindrade. De vill göra vardagen för funktionshindrade och kroniskt sjuka bättre. Målet med FFO-samarbetet är att främja ett gemensamt politiskt beteende så att vi tillsammans står starkare i våra önskemål och krav inför de som fattar beslut.

Viktiga lagar

Aktivitetshjälpmedel

Oavsett ålder kan du ansöka om aktivitetshjälpmedel. Är du över 26 år är självrisken 10 % av köpeskillingen, begränsat till 4 000 NOK.

Kriterierna för hjälpmedel för personer över 26 år är:

  • Att brukaren ska ha en betydande och bestående funktionsnedsättning.
  • Att hjälpmedlet ska göra det möjligt för brukaren att delta i fysisk aktivitet.
  • Att produkten inte finns i vanlig handel och är speciellt gjord för personer med funktionsnedsättningar.
  • Om anpassningar är nödvändiga för att en produkt som finns i vanlig handel ska vara användbar kan stöd för anpassning sökas.

Stöd ges inte för hjälpmedel som ska användas i en tidsbegränsad rehabiliterings-/habiliteringsprocess/behandling. För personer som inte kan använda vanliga aktivitetshjälpmedel kan hjälpmedel som är speciellt utvecklade för att aktivera rörelseapparaten ges.

Läs mer om upplägget på nav.no.

Bil, bostad och annat

Du kan även ansöka om bilstöd , boende med mera.

Det finns olika upplägg och olika priser beroende på behov. Bidrag till bilar och bostäder är behovsprövade system. Du kan ansöka om rehabiliteringsvistelse, arbetsavklaringsersättning, handikappersättning, bidrag till olika hjälpmedel beroende på vad du behöver.

Det gäller olika taxor och vilken förmån du kan få och vilken taxa beror på dina behov och hur väl underbyggd din ansökan är. Bil- och bostadsbidrag är behovsprövade stödsystem. Om du behöver ekonomisk hjälp för att övervinna eller anpassa dig till en svår livssituation kan du ansöka om detta hos kommunen, jfr socialtjänstlagen 19 § . Det gäller till exempel resekostnader för funktionshindrade.