Rettigheter

Rettigheter

Amputasjon kan påvirke økonomien til både for deg som er amputert og for hele familien. Det er viktig å skaffe seg gode rådgivere og best mulig kunnskap.

Hvilke rettigheter har du som amputert?

Du har flere rettigheter og muligheter som det er viktig at du kjenner til. Hva du og dine nærmeste har behov for vil naturlig nok variere med hensyn til dine omstendigheter. En del utgifter dekkes av folketrygdens stønadsordninger (NAV), mens andre ytelser er behovsprøvde.

Rettighetslover

Noen av de viktigste lovene man er omfattet av som pasient og bruker er Pasient- og brukerrettighetsloven. Denne gir blant annet rett til:

Dersom du mener en av dine rettigheter er brutt, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i din helseregion hjelp og veiledning, eventuelt klage til de som har fattet vedtak og/eller Statsforvalteren, jf. § 7-2. På Statsforvalterens hjemmeside  har de også lagt ut god informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Hvis du ønsker å benytte retten til fritt behandlingsvalg, kan det ofte være fornuftig å ta direkte kontakt med institusjonen for videre veiledning og prosessen videre for behandling og opphold. Det kan også være nyttig og se andre relevante rettigheter beskrevet på HelseNorge.no.

Nyttige nettsider

Helsenorge.no
https://helsenorge.no
Bytte fastlege. kjernejournal, pasientreiser, resepter, behandlingssteder, pasientreiser, frikort og egenandeler, europeisk trygdekort, vaksiner.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
http://ffo.no/
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. De ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger.

Viktige lover

Aktivitetshjelpemidler

Uavhengig av alder kan du søke om aktivitetshjelpemidler. Dersom du er over 26 år er egenandelen på 10 % av kjøpesum, begrenset oppad til 4000 kroner.

Kriteriene for hjelpemidler for personer over 26 år er:

  • At bruker må ha en vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne.
  • At hjelpemiddelet skal gjøre bruker i stand til å delta i fysisk aktivitet.
  • At produktet ikke finnes i ordinær handel og er spesielt laget for personer med funksjonsnedsettelser.
  • Dersom det er nødvendig med tilpasninger for at et produkt som finnes i ordinær handel skal kunne benyttes, kan det søkes støtte for tilpasning.

Det gis ikke støtte til hjelpemidler som skal benyttes i en tidsavgrenset rehabilitering/ habiliteringsprosess/behandling. Til personer som ikke kan benytte vanlige aktivitetshjelpemidler, kan det gis hjelpemidler som er spesielt utviklet for aktivisering av bevegelsesapparatet

Les mer om ordningen på nav.no.

Bil, bolig og annet

Du kan også søke om stønad til biltilrettelegging av bolig og mer.

Det er en forskjellige ordninger og forskjellige satser avhengig av behov. Stønader til bil og bolig er behovsprøvde ordninger. Du kan søke om rehabiliteringsopphold, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til ulike hjelpemidler avhengig av hva du har behov for.

Det gjelder forskjellige satser og hvilken stønad du kan få og hvilken sats avhenger av dine behov og hvor godt begrunnet søknaden din er. Stønad til bil og bolig er behovsprøvde støtteordninger. Dersom trenger økonomisk hjelp for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, kan du søke dette fra kommunen, jf. sosialtjenesteloven § 19. Dette gjelder for eksempel reiseutgifter for funksjonshemmede.