Hvilke rettigheter har du som amputert?

Amputasjon kan påvirke økonomien til både for deg som er amputert og for hele familien. Det er viktig å skaffe seg gode rådgivere og best mulig kunnskap.

Du har ar flere rettigheter og muligheter som det er viktig å ha kunnskap om. Hva du og dine nærmeste har behov for vil naturlig nok variere med hensyn til dine omstendigheter.

Det finnes ofte hjelp å få, men det er nyttig å være kjent med sine rettigheter både økonomiske og andre. En del utgifter dekkes av folketrygdens stønadsordninger (NAV) mens andre ytelser er behovsprøvde.

Rettighetslover

Noen av de viktigste lovene man er omfattet av som pasient og bruker er Pasient- og brukerrettighetsloven. Denne gir blant annet rett til:

Dersom du mener en av dine rettigheter er brutt, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i din helseregion hjelp og veiledning, eventuelt klage til de som har fattet vedtak og/eller fylkesmannen, jf. § 7-2. På fylkesmannens hjemmeside har de også lagt ut god informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Derrsom du ønsker å benytte retten til fritt behandlingsvalg, kan det ofte være fornuftig å ta direkte kontakt med institusjonen for videre veiledning og prosessen videre for behandling og opphold. Det kan også være nyttig og se andre relevante rettigheter beskrevet på HelseNorge.no.

Nyttige nettsider

Helsenorge.no
https://helsenorge.no

Bytte fastlege. kjernejournal, pasientreiser, resepter, behandlingssteder, pasientreiser, frikort og egenandeler, europeisk trygdekort, vaksiner.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
http://ffo.no/

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. De ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger.

Behandling og rehabilitering

Dersom du er usikker på hvor det er mulig å få behandling og rehabilitering, kan det være en god start og søke på HelseNorge sine hjemmesider (søk for eksempel «Rehabilitering: Amputasjoner overekstremiteter»). Et annet tips er å dele erfaringer med andre via vår Facebook-gruppe eller på et av våre arrangementer.

Grunnstønad

Du har rett til å få grunnstønad for å dekke ekstrakostnader til transport og klær.

Les mer om rett til grunnstønad på nav.no

Aktivitetshjelpemidler

Uavhengig av alder kan du søke om aktivitetshjelpemidler. Dersom du er over 26 år er egenandelen på 10 % av kjøpesum, begrenset oppad til kr 4000.

Kriteriene for hjelpemidler for personer over 26 år er:

  • At bruker må ha en vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne.
  • At hjelpemiddelet skal gjøre bruker i stand til å delta i fysisk aktivitet.
  • At produktet ikke finnes i ordinær handel og er spesielt laget for personer med funksjonsnedsettelser. Dersom det er nødvendig med tilpasninger for at et produkt som finnes i ordinær handel skal kunne benyttes, kan det søkes støtte for tilpasning.

Det gis ikke støtte til hjelpemidler som skal benyttes i en tidsavgrenset rehabilitering/ habiliteringsprosess/behandling. Til personer som ikke kan benytte vanlige aktivitetshjelpemidler, kan det gis hjelpemidler som er spesielt utviklet for aktivisering av bevegelsesapparatet

Les mer om ordningen på nav.no.

Bil, bolig og annet

Du kan også søke om stønad til bil, tilrettelegging av bolig og mer.

Det er en forskjellige ordninger og forskjellige satser avhengig av behov. Stønader til bil og bolig er behovsprøvde ordninger.

Du kan søke om rehabiliteringsopphold, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til ulike hjelpemidler avhengig av hva du har behov for.

Det gjelder forskjellige satser og hvilken stønad du kan få og hvilken sats avhenger av dine behov og hvor godt begrunnet søknaden din er. Stønad til bil og bolig er behovsprøvde støtteordninger.

Dersom trenger økonomisk hjelp for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, kan du søke dette fra kommunen, jf. sosialtjenesteloven § 19. Dette gjelder for eksempel reiseutgifter for funksjonshemmede.

 

 

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

mailto:info@momentum.nu