Silje Bjerga Nesland

Silje Bjerga Nesland

Stilling

1. varamedlem

Styre/utvalg

Aktivitetsutvalg

Styre/utvalg

Hovedstyre

Kontakt

402 41 081

Kne-ex amputert