Stønad til bil

Stønad til bil

Du kan søke stønad eller spesialtilpasning av bil gjennom nav. På sykehuset eller i din hjemmekommune kan du ta kontakt med en sosionom eller noen fra Nav som kan bistå i å søke på dette.

Fornyelse av førerkort

Du er selv ansvarlig for at du er egnet som sjåfør når du kjører bil. Dersom du har dysmeli, bruker ortose eller amputert arm og/eller bein, kan dette ha innvirkning på din egnethet til å føre et kjøretøy.

Etter vegtrafikkloven § 21 må ingen føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte. Føreren må også ha tilstrekkelig førlighet, jf. § 24 fjerde ledd.

Etter forskrift om førerkort m.m. § 41 er helsekrav oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne.

Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest med anbefaling om førerett for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege oversende saken til Fylkesmannen som kan be om kjørevurdering hos regionvegkontoret før det gis helseattest.

Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør regionvegkontoret, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet for at vedkommende kan føre motorvogn på trafikksikker måte.

Dersom du er i tvil, ta gjerne kontakt med din fastlege og/eller regionvegkontor (trafikkstasjonen) for å få søknad og eventuell dokumentasjon før du bestiller kjøretime.