Rett til rehabilitering

Rett til rehabilitering

Du kan søke om rehabiliteringsopphold direkte fra sykehuset eller via kommunehelsetjenesten. Som amputert vil du normalt bli henvist til spesialisert rehabilitering med døgnopphold.

Bruk tiden på sykehuset og rehabiliteringsstedet godt for å lære mest mulig.

Under rehabiliteringsopphold anbefaler vi deg å diskutere med ergoterapeut og/eller sosionom om hva du trenger og kan få dekket og få hjelp til å søke.

Er du hjemme, rådfør deg med kommunens ergoterapeut, sosionom, din fastlege eller NAV. Du kan også ta kontakt Momentum for råd. Du har i tillegg rett til informasjon fra helsetjenesten, jf. pasient- og brukerretighetsloven (pbrl) § 3-2.  Informasjonen skal være tilstrekkelig til at du kan benytte din rett til å medvirke i din behandling, jf. pbrl. § 3-1. Nav har også en plikt til å gi deg informasjon etter forvaltningsloven § 11.

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Fra helsenorge.no om rehabilitering og habilitering

Rehabilitering er i utgangspunktet kommunens ansvar

​Både kommunene og og spesialisthelsetjenesten har tilbud om rehabilitering. Det er kommunene som har hovedansvaret for oppfølgingen og som normalt henviser til spesialisthelsetjenesten. Du kan fritt velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) § 2-4.

Rett til individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til, og skal få tilbud om, en individuell plan og koordinator, jf. pbrl. § 2-5helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5. Den individulle planen skal ta utgangspunkt i dine behov og ønsker og utarbeides i samarbeid med deg. Det er opp til deg om du ønsker en slik individuell plan og det kan hende at du må be om å få det. Også dine pårørendes ønsker og behov kan være med å påvirke innholdet i planen dersom du selv ønsker pårørendes medvirkning.

Én koordinator får ansvaret for å sørge for nødvendig oppfølging av deg som pasient og skal sikre samordning av tjenestetilbudet og følge opp den individuelle planen i samarbeid med deg.

Nyttig informasjon om rehabilitering

Fra helsedirektoratet

Helsenorge.no