Beskyttelse mot diskriminering

Beskyttelse mot diskriminering

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som har ansvaret for at loven blir håndhevet. Det forekommer dessverre fortsatt mye diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser i Norge.

DTL – Den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir deg juridisk beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av en funksjonsnedsettelse. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Du kan klage til ombudet på mange ulike diskriminerende forhold:

  • Manglende tilrettelegging på utdanningssteder
  • Manglende tilgjengelighet i offentlige bygninger og i det offentlige rom
  • Å bli nektet offentlig transport for eksempel fordi du bruker rullestol
  • Manglende tilrettelegging i arbeidslivet
  • Annet

Norges Handikapforbund har laget mal til et skjema som du kan bruke for å sende klage til Likestillings- og diskrimineringsombud.