Støtte til proteser

Støtte til proteser

Kostnader til proteser (vanlig protese, reserveprotese og dusjprotese) dekkes av folketrygden. Det er mulig å søke om spesialproteser for å dekke spesielle behov til grep eller aktivitet. Du kan også fritt velge ortopedisk verksted.

Utgifter til reise og opphold ved det nærmeste ortopediske verksted refunderes, med unntak av en egenandel. Hovedregelen er at reise innen helseregionen dekkes, men det kan gjøres unntak, slik at du kan benytte det verkstedet du selv ønsker selv om det ligger i en annen del av landet.

Rundskriv om refusjon av reiseutgifter ved brukers reise i henhold til folketrygdloven kapittel 10 kommer det frem under «Nærmeste sted» at «Brukeren har rett til dekning av utgifter ved reise til det nærmeste stedet for reiseformålet, eller dit NAV godkjenner».

NAV har altså mulighet til å godkjenne reiser også til andre ortopediske verksteder enn det nærmeste. Dette kan gjerne være aktuelt hvis det ortopediske verkstedet har et samarbeid om protesetilpasning ved sykehuset du har blitt behandlet, eller hvor du har fått behandling under bruk av «fritt sykehusvalg».

Du har for øvrig rett til informasjon fra NAV etter forvaltningsloven § 11. Du har også rett til informasjon fra helsetjenesten, jf. pasient- og brukerretighetsloven (pbrl) § 3-2.  Informasjonen skal være tilstrekkelig til at du kan benytte din rett til å medvirke i din behandling, jf. pbrl. § 3-1.

Informasjon fra NAV