Støtte til proteser

Kostnader til proteser (vanlig protese, reserveprotese og dusjprotese) dekkes av folketrygden. Det er mulig å søke om spesialproteser for å dekke spesielle behov til grep eller aktivitet. Du kan også fritt velge ortopedisk verksted.

Utgifter til reise og opphold ved det nærmeste ortopediske verksted refunderes med unntak av en egenandel. Hovedregelen er at reise innen helseregionen dekkes, men det kan gjøres unntak slik at du kan benytte det verksted du finner mest tjenlig, uavhengig av hvor i Norge det befinner seg.

Rundskriv om refusjon av reiseutgifter ved brukers reise i henhold til folketrygdloven kapittel 10 kommer det frem under «Nærmeste sted» at «Brukeren har rett til dekning av utgifter ved reise til det nærmeste stedet for reiseformålet, eller dit NAV godkjenner».

Nav har mulighet til å godkjenne reiser også til andre ortopediske verksteder. Dette kan gjerne være aktuelt i tilfeller hvor det ortopediske verkstedet har et samarbeid om protesetilpasning ved sykehuset du har blitt behandlet, eller hvor du har fått behandling under bruk av «fritt sykehusvalg».

Du har for øvrig rett til informasjon fra Nav etter forvaltningsloven § 11. Du har også rett til informasjon fra helsetjenesten, jf. pasient- og brukerretighetsloven (pbrl) § 3-2.  Informasjonen skal være tilstrekkelig til at du kan benytte din rett til å medvirke i din behandling, jf. pbrl. § 3-1.

Les om tilpasning av proteser