Momentums vedtekter

Vedtatt på landsmøte 8. mai 2021, i tråd med krav fra BufDir, regulert i forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Kapittel 1: Navn, formål, medlemskap og oppbygging

§ 1: Navn

Organisasjonens navn er MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere.

§ 2: Formål

Momentum er en interesseforening for amputerte, dysmelister, ortosebrukere, deres pårørende og andre interesserte.

Foreningen er landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig og selvstendig i alle sine beslutninger.

Momentum søker å bidra til at amputerte, dysmelister, ortosebrukere og deres pårørende opplever mest mulig livsglede, aktivitet og egen mestring gjennom inspirasjon, informasjon og motivasjon.

Momentum skal gjennom likepersonsarbeid, sosialpolitisk arbeid, opplæring, informasjon, støtte til forskning søke å bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkår for amputerte, dysmelister, ortosebrukere, deres pårørende og andre interesserte.

§ 3: Medlemsskap

Flertallet av organisasjonens medlemmer skal bestå av amputerte, dysmelister, ortosebrukere og deres pårørende.

Barn under 15 år representeres av sine foresatte.

Husstander som består av en amputert, dysmelist, ortosebruker og/eller en eller flere husstandsmedlemmer kan tegne seg som familiemedlem. Organisasjoner og bedrifter kan opptas som bedriftsmedlemmer.

Andre interesserte kan opptas som personlige medlemmer.

Et enstemmig hovedstyre kan utnevne en person som har gjort Momentum særlig store tjenester til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 § 4: Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet etter innstilling fra hovedstyret.

§ 5: Organisasjonens oppbyggingsform

Kapittel 2: Landsmøte

§ 6: Generelt

Landsmøtet er Momentums høyeste myndighet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av året og hovedstyret varsler regionlagene om tid og sted innen to måneder før dato for Landsmøtet.

Regionlagene velger landsmøtedelegater og varamenn på sine årsmøter. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende senest seks uker før dato for Landsmøtet.

Hovedstyret gjør saksliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet tilgjengelig senest 4 uker før landsmøtet avholdes.

Det enkelte medlem kan ikke fremme saker direkte til landsmøtet.

§ 7: Sammensetning og delegater

Landsmøtet består av valgte delegater fra regionlagene og hovedstyrets medlemmer. Disse har tale og stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører.

Representasjonen beregnes slik:

Regionlagene oppnevner to delegater pr. regionslag, som blir valgt på regionlagenes årsmøter. Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte, dysmelister, ortosebrukere og/eller deres pårørende.

Kun medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet.

Regionlagene skal sende oversikt over sine valgte delegater og varamedlemmer til Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet.

§ 8: Dagsorden

I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

Dagsorden for landsmøtet har følgende innhold: 

 • Åpning, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter.
 • Konstituering, herunder valg av
  • En møteleder
  • To møtesekretærer
  • To stemmeberettigede delegater som skal undertegne protokollen sammen med møtelederen og sekretæren
  • Tellekorps på tre medlemmer.
 • Godkjenning av dagsorden.
 • Styrets årsberetning.
 • Revidert regnskap.
 • Behanfling av vedtekter.
 • Enkeltsaker fremmet av eller gjennom hovedstyret.
 • Program og handlingsplan.
 • Kontigentfastsettelse
 • Budsjett for kommende periode
 • Valg av
  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
 • Valgkomitè. Leder velges særskilt.
 • Revisor

 § 9: Avstemminger

Vedtak i landsmøtet skjer ved simpelt flertall når ikke annet er bestemt.

Dersom saken ikke får flertall avgjøres saken ved Hovedstyrets leders dobbeltstemme.

Ved fortsatt stemmelikhet foretas omvalg. Dersom saken ikke får flertall oversendes saken til hovedstyret til behandling.

§ 10: Nominasjon

Regionlagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i hovedstyret til valgkomiteen senest første januar samme år som Landsmøtet.

Valgkomiteen innstiller de kandidatene valgkomiteen mener er best egnet til styret.  

Valgkomiteens innstilling skal sendes hovedstyret senest 8 uker før landsmøtet.

Innstillingen sendes landsmøtedelegatene sammen med innkallingen og saksdokumentene.

Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre kandidater enn de innstilte.

Disse skal være godkjent av det aktuelle regionlag før kandidaten kan foreslås for landsmøtet.

 § 11: Ekstraordinært landsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst en måneds varsel når flertallet av hovedstyrets medlemmer eller flertallet av regionlagene fremsetter krav om dette.

I ekstraordinært landsmøte behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

De foreliggende forslag skal inntas i innkallingen eller i et dokument som vedlegges innkallingen.

Alle medlemmer har møterett, men bare hovedstyrets medlemmer og delegater har tale- og stemmerett.

Delegatene skal være de samme som var delegater på siste ordinære Landsmøte.

 § 12: Protokoll

Protokollen fra landsmøtet gjøres tilgjengelig for landsmøtedelegatene og regionlagene senest 14 dager etter landsmøtets avslutning.

Kapittel 3: Hovedstyret og utvalg

§ 13: Sammensetning

Hovedstyret skal bestå av styreleder, nestleder, minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Ved valg til hovedstyret skal det om mulig tas hensyn til fordeling etter geografi, kjønn og alder. Hovedstyrets flertall skal være amputerte, dysmelister, ortosebrukere og/eller deres pårørende.

Den som velges til styret, må være tellende medlem og ha betalt kontingent.

Bedriftsmedlemmer er ikke tellende medlem og kan ikke velges til hovedstyret og har heller ikke stemmerett.

Utvalg:

Et utvalg består av det antall medlemmer som er nødvendig for det respektive utvalg, dog minimum leder og et utvalgsmedlem. Utvalget kan selv utnevne medlemmer når det er nødvendig.

§ 14: Hovedstyrets ansvar

Hovedstyret leder organisasjonen og er den høyeste myndighet mellom landsmøtene. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minimum 3 hovedstyremedlemmer er til stede.

 § 15: Signatur og fullmakter

I økonomiske saker har økonomiansvarlig og styreleder signaturrett i fellesskap.

I alle andre saker har styreleder og den styret bemyndiger signaturrett sammen.

Ved bankutbetalinger gis administrasjonssekretær og ett styremedlem registreringstilgang i nettbanken.

Økonomiansvarlig og styreleder kan godkjenne utbetalinger hver for seg men har ikke samtidig tilgang til å registrere utbetalinger.

Kapittel 4: Regionlag

§ 16: Navn

Momentum ”region” – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere.

Et regionlag kan bestå av en eller flere regioner, og kan ha flere lokale aktivitetsansvarlige.

Medlemmer av organisasjonen har rett til å etablere et regionlag dersom det blir godkjent av Hovedstyret.

Medlemmer som er en del av et eksisterende regionlag kan etablere et nytt regionlag dersom saken behandles på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i de berørte nåværende regionlag og oppnår minst 2/3 flertall av oppmøtte stemmeberettigede medlemmer, og det blir godkjent av Hovedstyret.

§ 17: Arbeidsområde

Regionlagenes arbeidsområder skal til enhver tid være beskrevet i foreningens handlingsplan. I tillegg kan regionene selv utarbeide et arbeidsprogram/handlingsplan som tilpasses forholdene i egen region.

 §18: Regionlagets årsmøte

Regionlagets årsmøte

Regionårsmøtet er regionlagets høyeste myndighet.

Regionårsmøtet holdes annet hvert år, innen nyttår året før Landsmøtet.

Regionleder / regionstyret innkaller medlemmene senest åtte uker før regionårsmøtet.

Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.

Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på regionårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før regionårsmøtet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på regionårsmøtet må være regionstyret i hende senest seks uker før regionårsmøtet.

Dersom regionårsmøte i praksis ikke lar seg gjennomføre etter vedtektene, kan hovedstyret gi dispensasjon til å gjennomføre regionårsmøte på en praktisk gjennomførbar måte.           

§ 19: Dagsorden

            Dagsorden for regionårsmøte: 

 • åpning, herunder registrering av møtedeltagere
 • konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer
 • godkjenning av dagsorden
 • regionleders/regionstyrets årsberetning
 • enkeltsaker fremmet av medlemmer eller regionleder/regionstyret
 • handlingsplan
 • valg av
  • leder
  • nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
 • valg av valgkomite
 • Valg av delegater med vara til Landsmøtet

Event. Forslag av kandidater til hovedstyre

 § 20: Avstemninger

Vedtak på regionårsmøtet skjer med simpelt flertall når ikke annet er bestemt.

Ved stemmelikhet foretas omvalg.

Dersom saken ikke får flertall avgjøres saken ved regionleders dobbeltstemme.

Valg skal være skriftlige hvis en stemmeberettiget ber om det.

 § 21: Valgkomité

Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på regionårsmøtet.

Valgkomiteens innstilling sendes regionlaget senest fire uker før regionårsmøtet.

Regionårsmøtet kan selv foreslå andre personer enn de innstilte.

Hvis personen(e) ikke selv er til stede, må det fremlegges skriftlig godkjenning fra personen(e).

I regionlag hvor det ikke eksisterer en aktiv valgkomitè og/eller aktiv medlemsmasse, kan kandidater innstilles etter initiativ fra enkeltmedlemmer i organisasjonen.

§ 22: Regionstyret og sammensetning

Regionstyret består som et minimum av en regionleder.

Om mulig er det ønskelig med en nestleder, ett til tre styremedlemmer og/eller vara.

Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen.

Flertallet av styremedlemmene skal være amputerte, dysmelister, ortosebrukere og/eller deres pårørende, være tellende medlem og ha betalt kontingent.

§ 23: Signatur og fullmakter

I økonomiske saker har økonomiansvarlig og regionleder signaturrett sammen.

I alle andre saker har regionleder og den regionleder bemyndiger signaturrett sammen.

Regionstyret kan tildele fullmakter.

§ 24 Ekstraordinært regionårsmøte.

Det skal innkalles til ekstraordinært regionårsmøte med minst en måneds varsel når flertallet av regionstyrets medlemmer eller minst en tredjedel av regionlagets medlemmer fremsetter krav om dette.

I ekstraordinært regionårsmøte kan bare de saker som er nevnt i innkallingen behandles.

De foreliggende forslag skal inntas i innkallingen.

Kapittel 5: Andre bestemmelser

§ 25: Arv, stiftelser og gaver

Arv, stiftelser, legater og fonds som ikke av giveren er bestemt å tilfalle et regionlag forvaltes av hovedstyret.

Ved opprettelse av fonds i regionlag skal hovedstyret konsulteres for utarbeidelse av statutter i henhold til offentlige bestemmelser.

Bidrag, tilskudd og gaver hvor giveren ikke selv har bestemt fordelingen, fordeles etter hovedstyrets bestemmelse.

§ 26: Nedleggelse av regionlag

Et regionlag kan nedlegges dersom det vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Hvis det blir vedtatt nedleggelse innkalles det til ekstraordinært regionårsmøte med nedleggelse som eneste sak. Det må være 2/3 flertall.

Blir nedleggelse vedtatt skal regionlagets midler og eiendeler forvaltes av hovedstyret inntil nytt regionlag blir dannet.

Kapittel 6: Eksklusjon

§ 27: Regionlag

Dersom et regionlag handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak i landsmøtet eller hovedstyret kan hovedstyret beslutte å ekskludere regionstyret.

Hovedstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært regionårsmøte i regionlaget innen tre måneder etter vedtaket om eksklusjon.

Regionårsmøtet velger nytt styre. Inntil nytt styre er valgt fungerer hovedstyret som regionstyre.

Dersom det nye styret i regionlaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger, kan landsmøtet beslutte å nedlegge regionlaget.

§ 28: Medlemmer

Medlemmer som bevisst motarbeider Momentums interesser, program eller handlingsplan kan ekskluderes fra organisasjonen av hovedstyret.

Slike saker kan reises av regionstyrene og/eller hovedstyret.

Avgjørelsen i slike saker kan medlemmet kreve overprøvd av landsmøtet.

 

Kapittel 7: Fortolkning og endring av vedtektene

§ 29: Fortolkning av vedtektene

Spørsmål fra medlemmer og regionlag vedrørende fortolkning av vedtektene kan bringes inn for hovedstyret.

 Hovedstyrets avgjørelse i slike spørsmål er endelig inntil tvisten eventuelt tas opp på landsmøtet.

 § 30: Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene kan bare vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er til stede.

Kapittel 8: Oppløsning

§ 31: Oppløsning

Momentum kan bare oppløses dersom det vedtas på landsmøte med 2/3 flertall av de stemme- berettigede som er til stede.

Hvis det blir vedtatt nedleggelse innkalles det til ekstraordinært landsmøte med nedleggelse som eneste sak. Det må være 2/3 flertall.

Dersom oppløsning blir vedtatt velger landsmøtet et avviklingsstyre på tre medlemmer og to varamedlemmer.

Revisor godkjenner avviklingsstyrets reviderte regnskap med endelig virkning.

De midler som er igjen etter at Momentums forpliktelser er dekket, overføres til prinsesse Märtha Louises Fond.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu