Momentums vedtekter

Vedtatt på landsmøte 27. april 2019, i tråd med krav fra BufDir, regulert i forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Kapittel 1: Navn, formål, medlemskap og oppbygging

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er MOMENTUM – Foreningen for arm- og benprotesebrukere.

§ 2 Formål
Momentum er en interesseforening for amputerte/protesebrukere , deres pårørende og andre interesserte.

Foreningen er landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig og selvstendig i alle sine beslutninger.

Momentum søker å bidra til at amputerte/protesebrukere og deres pårørende opplever mest mulig livsglede, aktivitet og egen mestring gjennom inspirasjon, informasjon og motivasjon.

Momentum skal gjennom likepersonsarbeid, sosialpolitisk arbeid, opplæring, informasjon og støtte til forskning søke å bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkår for amputerte/protesebrukere, deres pårørende og andre interesserte.

§ 3 Medlemskap
Flertallet av organisasjonens medlemmer skal bestå av arm og/eller benamputerte, protesebrukere og deres pårørende. Barn under 15 år representeres av sine foresatte.

Husstander som består av en amputert/protesebruker og en eller flere husstandsmedlemmer kan tegne seg som familiemedlem. Organisasjoner og bedrifter kan opptas som bedriftsmedlemmer.

Andre interesserte kan opptas som personlige medlemmer.

Et enstemmig hovedstyre kan utnevne en person som har gjort Momentum særlig store tjenester til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet etter innstilling fra hovedstyret

§ 5 Organisasjonens oppbyggingsform

Kapittel 2: Landsmøte

§ 6 Generelt
Landsmøtet er Momentums høyeste myndighet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av mai måned og hovedstyret varsler fylkeslagene om tid og sted innen 15. januar. Fylkeslagene velger landsmøtedelegater og varamenn på sine årsmøter. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende senest 10. mars. Hovedstyret gjør saksliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet tilgjengelig senest 4 uker før landsmøtet avholdes.

Det enkelte medlem kan ikke fremme saker direkte til landsmøtet.

§ 7 Sammensetning og delegater
Landsmøtet består av valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyrets medlemmer. Kun disse har tale og stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører.

Representasjonen beregnes slik: Fylkeslagene oppnevner to delegater pr. fylkeslag, som blir valgt på fylkeslagenes årsmøter.

Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende.

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet. Fylkeslagene skal sende oversikt til hovedstyret over sine delegater og varamedlemmer senest 8 uker før Landsmøtet.

§ 8 Dagsorden
I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.
Dagsorden for landsmøtet har følgende innhold:
1) Åpning, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter.
2) Konstituering, herunder valg av
– en møteleder
– to møtesekretærer
– to stemmeberettigede delegater som skal undertegne protokollen sammen med møtelederen og sekretæren
– tellekorps på tre medlemmer.
3) Godkjenning av dagsorden. 4) Styrets årsberetning.
5) Revidert regnskap.
6) Enkeltsaker fremmet av eller gjennom hovedstyret.
7) Program og handlingsplan.
8) Kontingentfastsettelse
9) Budsjett for kommende periode
10) Valg av
– Styreleder
– Nestleder
– styremedlemmer
11) Valgkomité. Leder velges særskilt.
12) Revisor

§ 9 Avstemminger
Vedtak i landsmøtet skjer ved simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom saken ikke får flertall oversendes saken til hovedstyret til behandling.

§ 10 Nominasjon
Fylkeslagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i hovedstyret til valgkomiteen senest første januar samme år som Landsmøtet.
Valgkomiteen innstiller de kandidatene valgkomiteen mener er best egnet til styret. Valgkomiteens innstilling skal sendes hovedstyret senest 8 uker før landsmøtet. Innstillingen sendes landsmøtedelegatene sammen med innkallingen og saksdokumentene.
Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre personer enn de innstilte. Disse skal være
godkjent av vedkommendes fylkeslag.

§ 11 Ekstraordinært landsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst en måneds varsel når flertallet av hovedstyrets medlemmer eller flertallet av fylkeslagene fremsetter krav om dette.
I ekstraordinært landsmøte behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen. De foreliggende forslag skal inntas i innkallingen eller i et dokument som vedlegges innkallingen.
Alle medlemmer har møterett, men bare delegater har stemmerett.
Delegatene skal være de samme som var valgte delegater på siste forutgående ordinære Landsmøte.

§ 12 Protokoll
Protokollen fra landsmøtet sendes til landsmøtedelegatene og fylkeslagene senest 14 dager etter landsmøtets avslutning.

Kapittel 3: Hovedstyret og utvalg

§ 13 Sammensetning
Hovedstyret skal bestå av styreleder, nestleder, minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Ved valg til hovedstyret skal det om mulig tas hensyn til fordeling etter geografi, kjønn og alder. Hovedstyrets flertall skal være amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende. Den som velges til styret, må ha betalt kontingent. Representanter fra ortopediske verksted, leverandører av protesetekniske komponenter, helseinstitusjoner eller andre bedriftsmedlemmer kan ikke velges til hovedstyret og har heller ikke stemmerett.
Hovedstyrets medlemmer velges for to år av gangen.

§ 14 Hovedstyrets ansvar
Hovedstyret leder organisasjonen og er den høyeste myndighet mellom landsmøtene. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minimum 3 hovedstyremedlemmer er til stede.

§ 15 Signatur og fullmakter
I økonomiske saker har økonomiansvarlig og styreleder signaturrett i fellesskap. I alle andre saker har styreleder og den styret bemyndiger signaturrett sammen. Ved bankutbetalinger gis administrasjonssekretær og ett styremedlem registreringstilgang i nettbanken. Økonomiansvarlig og styreleder kan godkjenne utbetalinger hver for seg men har ikke samtidig tilgang til å registrere utbetalinger.

Kapittel 4: Fylkeslag

§ 16 Navn
Momentum ”fylke” – Foreningen for arm- og benprotesebrukere. Et fylkeslag kan bestå av ett eller flere fylker.

§ 17 Arbeidsområde
Fylkeslagenes arbeidsområder skal til enhver tid være beskrevet i foreningens handlingsplan. I tillegg kan fylkene selv utarbeide et arbeidsprogram/handlingsplan som tilpasses forholdene i eget fylke.

§ 18 Fylkeslagets årsmøte
Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes annet hvert år, innen nyttår året før Landsmøtet. Fylkesstyret innkaller medlemmene senest fire uker før fylkesårsmøtet.
Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.
Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet må være fylkesstyret i hende senest seks uker før fylkesårsmøtet.
Dersom fylkesårsmøte i praksis ikke lar seg gjennomføre etter vedtektene, kan hovedstyret gi dispensasjon til å gjennomføre fylkesårsmøte på en praktisk gjennomførbar måte.

§ 19 Dagsorden
Dagsorden for fylkesårsmøte:
1) åpning, herunder registrering av møtedeltagere
2) konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede
medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer
3) godkjenning av dagsorden
4) styrets årsberetning
5) regnskap (de som har eget regnskap)
6) enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret
7) handlingsplan
8) budsjett
9) valg av
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlemmer
10) Event. valg av valgkomite
11) Valg av delegater med vara til Landsmøtet
12) Event. forslag av kandidater til hovedstyret

§ 20 Avstemninger
Vedtak på fylkesårsmøtet skjer med simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom saken ikke får flertall avgjøres saken ved fylkesleders dobbeltstemme. Valg skal være skriftlige hvis en stemmeberettiget ber om det.

§ 21 Valgkomité
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på fylkesårsmøtet.
Valgkomiteens innstilling sendes fylkeslaget senest fire uker før fylkesårsmøtet.
Fylkesårsmøtet kan selv foreslå andre personer enn de innstilte.
Hvis personene ikke selv er til stede, må det fremlegges skriftlig godkjenning fra personene.
I fylkeslag hvor det ikke eksisterer en aktiv valgkomitè og/eller aktiv medlemsmasse, kan kandidater innstilles etter initiativ fra enkeltmedlemmer i organisasjonen.

§ 22 Fylkesstyret og sammensetning
Lokalstyret består minimum av fylkesleder og nestleder. Om mulig er det ønskelig med ett til tre styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Flertallet av styremedlemmene skal være amputert/protesebruker og/eller deres pårørende og ha betalt kontingent.

§ 23 Signatur og fullmakter
I økonomiske saker har økonomiansvarlig og fylkesleder signaturrett sammen. I alle andre saker har fylkesleder og den styret bemyndiger signaturrett sammen.

Fylkesstyret kan tildele fullmakter.

§ 24 Ekstraordinært fylkesårsmøte.
Det skal innkalles til ekstraordinært fylkesårsmøte med minst en måneds varsel når flertallet av fylkesstyrets medlemmer eller minst en tredjedel av fylkeslagets medlemmer fremsetter krav om dette.
I ekstraordinært fylkesårsmøte kan bare de saker som er nevnt i innkallingen behandles. De foreliggende forslag skal inntas i innkallingen.

Kapittel 5: Andre bestemmelser

§ 25 Arv, stiftelser og gaver
Arv, stiftelser, legater og fonds som ikke av giveren er bestemt å tilfalle et fylkeslag forvaltes av hovedstyret.

Ved opprettelse av fonds i fylkeslag skal hovedstyret konsulteres for utarbeidelse av statutter i henhold til offentlige bestemmelser.
Bidrag, tilskudd og gaver hvor giveren ikke selv har bestemt fordelingen, fordeles etter hovedstyrets bestemmelse.

§ 26 Nedleggelse av fylkeslag
Et fylkeslag kan nedlegges dersom det vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede. Hvis det blir vedtatt nedleggelse innkalles det til ekstraordinært fylkesårsmøte med nedleggelse som eneste sak. Det må være 2/3 flertall.
Blir nedleggelse vedtatt skal fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes av hovedstyret inntil nytt fylkeslag blir dannet.

 

Kapittel 6: Eksklusjon

§ 27 Fylkeslag
Dersom et fylkeslag handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak i landsmøtet eller hovedstyret kan hovedstyret beslutte å ekskludere fylkesstyret. Hovedstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte i fylkeslaget innen tre måneder etter vedtaket om eksklusjon. Fylkesårsmøtet velger nytt styre. Inntil nytt styre er valgt fungerer hovedstyret som fylkesstyre.
Dersom det nye styret i fylkeslaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger kan landsmøtet beslutte å nedlegge fylkeslaget.

§ 28 Medlemmer
Medlemmer som bevisst motarbeider Momentums interesser, program eller handlingsplan kan ekskluderes fra organisasjonen av hovedstyret. Slike saker kan reises av fylkesstyrene og/eller hovedstyret. Avgjørelsen i slike saker kan medlemmet kreve overprøvd av landsmøtet

 

Kapittel 7: Fortolkning og endring av vedtektene

§ 29 Fortolkning av vedtektene
Spørsmål fra medlemmer og fylkeslag vedrørende fortolkning av vedtektene kan bringes inn for hovedstyret. Hovedstyrets avgjørelse i slike spørsmål er endelig inntil tvisten eventuelt tas opp på landsmøtet.

§ 30 Endring av vedtektene
Endringer av vedtektene kan bare vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er tilstede.

 

Kapittel 8: Oppløsning

§ 31 Oppløsning
Momentum kan bare oppløses dersom det vedtas på landsmøte med 2/3 flertall av de stemme-berettigede som er tilstede. Hvis det blir vedtatt nedleggelse innkalles det til ekstraordinært landsmøte med nedleggelse som eneste sak. Det må være 2/3 flertall.
Dersom oppløsning blir vedtatt velger landsmøtet et avviklingsstyre på tre medlemmer og to varamedlemmer. Revisor godkjenner avviklingsstyrets reviderte regnskap med endelig virkning.
De midler som er igjen etter at Momentums forpliktelser er dekket, overføres til prinsesse Märtha Louises Fond.

 

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu